Download hier onze voorwaarden: Verhuurvoorwaarden aresco

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze treft u hieronder:

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN ARESCO VERREIKERVERHUUR BV
Gedeponeerd op 27-02-2014 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Eindhoven.
Geldig op alle leveringen en overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen en contractueel vastgelegd.

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Aresco Verhuur bv (hierna vermeld als ‘verhuurder’) uitgebrachte Offertes en tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten huurovereenkomsten.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst
2.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend.
2.2 Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke Orderbevestiging van verhuurder, dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst
3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de Orderbevestiging is vermeld.
3.2 De huurovereenkomst kan uitstuitend schriftelijk worden verleend.
3.3 De huurovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen tijd, zonder dat daartoe enige opzegging door verhuurder of huurder is vereist.
3.4 Mocht er geen einddatum in de Orderbevestiging zijn vermeld, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege 3 maanden na de ingangsdatum. De huurder kan dan, op expliciet verzoek, de huurovereenkomst nog eenmaal verlengen met 3 maanden. Indien huurder een dergelijk expliciet verlengingsverzoek niet of niet tijdig heeft ingediend, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het bedrag, gelijk aan de huurprijs over de periode, te rekenen vanaf de eerste dag waarop de huurovereenkomst is geëindigd, tot en met de dag waarop het gehuurde aan verhuurder is geretourneerd, dan wel – indien zulks is overeengekomen – tot en met de dag waarop het gehuurde door verhuurder opgehaald is op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van huurder.

Artikel 4. Huurprijs
4.1 De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het bedrag dat op de Orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de Offerte, is vermeld.
4.2 Indien de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
5.2 Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan verhuurder.
5.3 Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag,
met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00.
5.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep moer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

Artikel 6. Aflevering
6.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de Orderbevestiging aangegeven, voor onze transportmiddelen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan de aanvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
6.2 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Dit eindigt 4 werkdagen na schriftelijke afmelding door huurder of zoveel eerder als het object door verhuurder wordt opgehaald.

Artikel 7. Eigendom
7.1 Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of op andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 8. Gebruik
8.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.
8.2 De huurder zal als een goed huisvader voor het gehuurde zorgdragen: dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Deze verplichting heeft voor de huurder te gelden tot dat het gehuurde is afgeleverd zoals bepaald in artikel 6.2.
8.3 Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken, beschikken over voor het gebruik van het gehuurde benodigde certificaten en beschikken over aantoonbare ervaring.
8.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de Orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
8.5 Huurder is verplicht verhuurder direct doch uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.

Artikel 9. Inspectie, onderhoud on reparatie
9.1 Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
9.2 Onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige
onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden ononderbroken aan verhuurder tot beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
9.3 Huurder is verplicht tot het verrichten van dagelijks onderhoud aan het gehuurde (oliepeil e.d.). Kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
9.4 Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

Artikel 10. Terug levering
10.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door huurder terug geleverd op de in de Orderbevestiging aangegeven, voor onze transportmiddelen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
10.2 Terug levering dient te geschieden in
oorspronkelijke en gereinigde staat.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en komt niet in v
verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
11.2 Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, hebben partijen het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat nog niet is uitgevoerd, zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico ad € 2.500 van deze aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades van gelijksoortige oorzaak komt per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder.
12.2 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur na het evenement schriftelijk aan verhuurder te melden.
12.3 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WAM-verzekering op huurder verhaald worden.
12.4 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Het is huurder vrij het gehuurde object casco te verzekeren.
12.5 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht on/of ontstaan.
12.6 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en
gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
12.7 Bij verhuur van verreikers is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan de last. Huurder is gehouden een Iastverzekering af te sluiten.
12.8 Huurder is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het gehuurde object dat een ongeval veroorzaakt.

Artikel 13. Ontbinding
13.1 Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer:
a. huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet-tijdige of niet behoorlijk nakomt;
b. het faillissement van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. huurder surséance van betaling aanvraagt;
d. ten laste van huurder beslag wordt gelegd of huurder op andere wijze geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
13.2 In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5.3 bepaalde.

Artikel 14. Overdracht rechten en plichten
14.1 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

Artikel 15. Rechtskeuze en forumkeuze
15.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.